IZVEDBENI  PLAN  I  PROGRAM  ZA REALIZACIJU EKSKURZIJE  

IZVEDBENI  PLAN  I  PROGRAM  ZA REALIZACIJU EKSKURZIJE  

Na osnovu člana 103. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) i člana 41. Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi (Sl. novine Kantona Sarajevo broj: 15/22), Nastavničko vijeće na sjednici održanoj 21.02.2023. godine utvrđuje

IZVEDBENI  PLAN  I  PROGRAM  ZA REALIZACIJU

EKSKURZIJE  

 

CILJEVI

Odgojni ciljevi se odnose na stjecanje vrlina i pozitivnih navika, na razvijanje moralnih shvatanja i usvajanje kulturnog ponašanja, a prvenstveno utiču na voljnu aktivnost učenika, snaže je vrlinama i usmjeravaju prema društveno korisnim djelatnostima i plemenitom postupanju.

Obrazovni ciljevi se ostvaruju usvajanjem svih onih sadržaja oblika odgojno-obrazovnog rada koji zahtijevaju izučavanje, razumijevanje i pamćenje, a odnose se na stjecanje znanja pomoću raznih metoda i podsticaja slobodnih aktivnosti učenika.

Odgojni i obrazovni ciljevi se uzajamno uslovljavaju i zajednički ostvaruju. Odgoj ima snažnu obrazovnu funkciju, a obrazovanje značajnu odgojnu ulogu.

Funkcionalni, odnosno praktični ciljevi obuhvataju stjecanje umijeća, sposobnosti, radnih navika i iskustva koja se mogu primijeniti u neposrednoj životnoj praksi i ogledaju se kroz posebne zadatke da kod učenika razviju moć zapažanja i uspoređivanja, zaključivanja i dokazivanja, apstrakcije i konkretizacije, analize i sinteze s namjerom da se kod učenika probudi smisao za uviđanje bitnih detalja i odnosa, uzročno-posljedičnih veza i funkcija, da se pojača radoznalost, istraživački duh, mašta i kritičnost, razvijanje voljne i stvaralačke aktivnosti učenika.

Funkcionalni ciljevi su bitan uslov za postizanje obrazovnih i odgojnih ciljeva.

Zadaci  predstavljaju konkretizaciju ciljeva koji se ostvaruju realizacijom sadržaja ekskurzije, a dijele se na opće i specifične odnosno pojedinačne zadatke.

Opći zadaci su:

 1. a) Materijalni (stjecanje znanja, vještina i navika)
 2. b) Odgojni (svestran odgoj)
 3. c) Formalni (fizički i psihički razvoj)

Specifični, odnosno pojedinačni zadaci su:

 1. a) Proučavanje objekata i fenomena u prirodi
 2. b) Razvijanje interesovanja za prirodu i izgrađivanje ekoloških navika
 3. c) Upoznavanje načina života i rada stanovnika pojedinih krajeva
 4. d) Razvijanje pozitivnog odnosa prema:
 5. nacionalnim vrijednostima
 6. kulturnim i estetskim vrijednostima
 7. sportskim potrebama i navikama
 8. pozitivnim socijalnim odnosima
 9. shvatanju značenja zdravlja i zdravog stila života
 10. podsticanje i ispoljavanje pozitivnih emocionalnih doživljaja
 11. osposobljavanje učenika za ostvarivanje osnovnih ljudskih potreba izvan porodice
 12. upoznavanje sa novim tehničkim i tehnološkim dostignućima iz oblasti struke koja se izučava u školi

Sadržaji, metode i sredstva kojima se postavljeni ciljevi ostvaruju

 1. Dobrovoljnost, transparentnost, opravdanost, preciznost planiranja i kvalitet realizacije moraju biti nezaobilazni zahtjevi koje škola mora zadovoljiti u provedbi ekskurzije.
 2. Oblici odgojno-obrazovnog rada koji su predmet ovog pravilnika realizuju se izvan prostorija škole i zasnovani su na principu dobrovoljnog opredjeljenja učenika odnosno njihovih roditelja/staratelja.
 3. Ekskurzija je oblik odgojno-obrazovnog rada koji se realizira izvan školskog prostora radi neposrednog proučavanja onih nastavnih sadržaja koji se ne mogu demonstrirati i uspješno tumačiti u učionici. Zasnivaju se na principu dobrovoljnog opredjeljenja učenika odnosno njihovih roditelja/staratelja.
 4. Ekskurzija se izvode radi stjecanja znanja i vještina iz više nastavnih oblasti kao što su historija, geografija i drugi nastavni predmeti čija je primjena moguća u ovom obliku odgojno-obrazovnog rada, kroz što više posjeta geografskim, historijskim, književnim i kulturno-umjetničkim znamenitostima.
 5. Odgojno-obrazovna svrha ekskurzije ogleda se u neposrednom zapažanju i potpunom doživljaju stvarnosti i na taj način se stječu dublja i trajnija znanja, te ublažavaju negativne posljedice verbalističke i udžbeničke nastave.
 6. Ekskurzije odlikuje istraživački karakter i objedinjavanje mnoštva organizacionih i metodičkih radnji.
 7. Tokom ekskurzije nastavnik usmjerava učeničku pažnju na bitne pojedinosti, objašnjava prisutnu predmetnost, a pred pojedinim spomenicima i eksponatima drži prigodna predavanja. Ovom metodu treba dodati i metode demonstracije, predavanja, opisivanja, objašnjavanja, praktičnih i samostalnih  aktivnosti učenika.

Nosioci predviđenih sadržaja i aktivnosti

 1. Nosioci pripreme, organizacije, realizacije programa i plana su:
 2. a) direktor škole
 3. b) razrednik na nivou odjeljenja ili drugi nastavnik koji je najmanje jednu godinu realizovao nastavu u odjeljenju koje se upućuje na određeni oblik odgojno-obrazovnog rada
 4. c) stručni vođa ekskurzije, odnosno odgovorni nosilac aktivnosti

d)Predstavnici Vijeća roditelja  i Vijeća učenika

 1. e) zaposlenici agencije (kustosi, vodiči i dr.)
 2. Za redovno praćenje, efikasno provođenje i usvajanje priprema, organizacije i realizacije svih oblika odgojno-obrazovnog rada zadužen je direktor škole.
 3. Stručnog vođu putovanja(u daljnjem tekstu: vođa putovanja) iz tačke c) stav (1) ovog člana, na prijedlog direktora imenuje Nastavničko vijeće škole, nakon čega direktor donosi poseban akt o imenovanju.
 4. Vođa putovanja može biti direktor škole, ili se bira iz reda nastavnika koji realizuju nastavne planove i programe, a koji su u vezi s ciljevima, zadacima i sadržajima oblika odgojno-obrazovnog rada, koji su predmet pravilnika, i  koji se naročito ističe svojim radom.

Planirani obuhvat učenika

Učenici završnog  razreda, odnosno 85 % od ukupnog broja učenika svih odjeljenja škole za koje se organizuje ekskurzija (30 učenika od  ukupno njih 35  za 2022/2023. školsku godinu).

Dužina trajanja

Ekskurzija predviđena Godišnjim programom rada može trajati najduže tri (3) radna  dana. Predviđene aktivnosti uključujući i prijevoz moraju biti realizovane do 2 h noću.

Planirani  putni  pravci i planirana destinacija

Ekskurzija učenika osnovnih škola se realizuju  u BiH.

Opis prijevoza, ugostiteljskih usluga i drugih usluga

Prijevoz

 1. Putovanje zauzima značajno mjesto u realizaciji većine oblika odgojno-obrazovnog rada, te je u tom smislu obaveza škole, da prilikom ugovaranja putovanja, obezbijedi uslove za sigurno putovanje učesnika.
 2. Sigurno putovanje podrazumijeva  obavezu Agencije da koristi samo ona prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljag osigurani.
 3. Pri realizaciji putovanja moraju se koristiti autobusi odgovarajuće starosti, tehnički ispravni i pregledani.
 4. Zahtjevi u pogledu starosti autobusa su:

– za putovanje izvan BiH moraju se koristiti autobusi koji nisu stariji od 10 godina.

 1. Zahtjevi u pogledu tehničke ispravnosti autobusa podrazumijevaju obavezu Agencije da osigura, te pravo i obavezu škole da zahtijeva, prije realizacije putovanja, dostavljanje pisanih dokaza o tehničkim pregledima autobusa koji se koriste za putovanje.
 2. Zahtjevi u pogledu udobnosti (potreban broj sjedišta u autobusu)
 3. Zahtjevi u pogledu sigurnosti i udobnosti
 4. Direktor ima obavezu obustave početka putovanja ako nisu ispunjeni svi uslovi u skladu s pravilnikom.

Ugostiteljske i druge usluge

– Ugostiteljske usluge podrazumijevaju usluge pravnih lica u svrhu pružanja usluga prehrane, te pružanja smještaja.

– Učenici ne mogu biti posjetioci objekata i ustanova, te korisnici smještajnih i ugostiteljskih objekata koji u svojim sadržajima nude usluge suprotne načelima i ciljevima odgojno-obrazovnog rada.

– Škola je obavezna, prilikom ugovaranja, zahtijevati od Agencije da osigura postupanje odgovornih lica u smještajnim i ugostiteljskim objektima u smislu zabrane posluživanja alkoholnih pića i drugih opijata učesnicima, te posjete sobama drugih lica koja se ne nalaze na spisku učesnika.

Odredbe o upravljanju rizicima realizacije

Škola je obavezna preventivno postupati preduzimanjem niza sigurnosnih mjera kako bi povećan rizik bio sveden na minimum. Zahtjev da škole, pri organizaciji i realizaciji ekskurzije postupaju sa povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima ogleda se, između ostalog, i u obavezi škole da osigura zaštitu najboljeg interesa učenika, da vodi brigu ka očuvanju njegovog fizičkog i mentalnog zdravlja te bezbjednosti, kroz poduzimanje sigurnosnih mjera i upravljanje rizicima u postupku organizacije i realizacije ekskurzije.

Bitna karakteristika ekskurzije je u tome da se realizuje izvan školskih prostora i da je uspješnost njezine realizacije uslovljena mnogim faktorima objektivne i subjektivne naravi, među kojima dominantnu ulogu imaju bezbjednosni aspekti  putovanja.

Obaveza škole je da pored vođe putovanja, odredi i po jednog pratioca zaposlenika škole na svakih najmanje 15, a najviše 20 učenika.

Obaveza škole i Agencije je da osiguraju visok kvalitet usluga prijevoza, smještaja, ishrane, te drugih usluga u sklopu turističkog paket/aranžmana.

Obaveza je da se svim učenicima ugovori putničko i zdravstveno osiguranje.

Planirana cijena usluga odnosno finansijski okvir

Direktor je obavezan zaključiti ugovor sa Agencijom-najboljim ponuđačem u ime i za račun učenika odnosno njihovih roditelja, koji obavezno sadrži sljedeće:

 1. a) Pojedinačnu i ukupnu cijenu. Okvirna cijena planirane destinacije na osnovu do sada prikupljenih ponuda iznosi od 350,00 KM do 450,00 KM
 2. b) Način plaćanja (broj rata, avans)
 3. c) Uslovi zadržavanja iznosa avansa
 4. d) Broj turističkih vodiča, animatora
 5. e) Podatke o zdravstvenom i putničkom osiguranju
 6. f) Podatke o prijevoznim sredstvima, turističkim, ugostiteljskim i dr. uslugama
 7. g) Podatke o broju gratis putovanja
 8. h) Podatke o mjestu realizacije sa rutom putovanja

 

Tehnička organizacija :

– Odabir najpovoljnije ponude shodno Zakonom o javnim nabavkama

– Formiranje Komisije za odabir Agencije koja će pružiti tehničku podršku

– Program i uslovi putovanja

– Usaglašavanje programa putovanja sa Zakonom o turističkoj djelatnosti

– Potpuna uključenost i obaviještenost roditelja

– Vremenski okvir (polazak, dolazak, boravak, povratak)

– Vremenski okvir odgovornosti nosioca aktivnosti, Agencije i zaposlenika škole

– Organizacija i uslovi smještaja, te kvaliteta vozila

– Prikupljanje dokumentacije potrebne za putovanje

– Poduzimanje sigurnosnih mjera i upravljanje rizicima u postupku realizacije

– Pismene saglasnosti roditelja

Način finansiranja po kategorijama učesnika

Sredstva za finansiranje dijele se  na:

 1. a) sredstva koja obezbjeđuju roditelji za finansiranje učešća učenika. Roditelji obezbjeđuju sredstva za finansiranje učešća svoje djece/učenika, koja podrazumijevaju sve troškove neophodne za učešće u neobaveznim oblicima ekskurzije, kao i troškove koji podrazumijevaju naknadu štete prouzrokovane nemarnim ponašanjem učenika.
 2. b) Osigurana donacijom pravnih i fizičkih lica.
 3. c) Stečena kao nagrada za društveno koristan rad, gratis putovanja koja nudi Agencija i eventualna sredstva koriste se za učešće učenika čiji roditelji nisu u stanju snositi troškove, a posebno za učenike djecu šehida, poginulih boraca i invalida rata.

 

 

Broj: 07-1-203/23

Sarajevo, 22.02.2023. godine

 

Predsjedavajući Nastavničkog vijeća

Mr. Edin Đedović