Vijeće učenika

PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

u 2020/2021. g.

Funkcija Vijeća učenika je:

– Promoviranje interesa škole u zajednici koju škola pokriva

– Podsticanje na aktivniji angažman učenika u radu škole

– Jačanje kulture prava i odgovornosti u školi

– Poticanje zajedništva i akcije solidarnosti

– Uticaj učenika na organizaciju i funkcionisanje škole

– Preuzimanje odgovornosti za učenje, radnje i odluke u školskoj zajednici

– Integracija mladih u aktivnosti škole i društvene sredine

– Praktično djelovanje koje doprinosi razvoju demokratije utemeljeno na pravima i odgovornostim. Detaljni propisi o funkcioniranju vijeća učenika, kao i druga prava i obaveze učenika u radu određuju se pravilima škole.

SEPTEMBAR

Prva konstituirajuća sjednica Vijeća učenika u 2018/2019. godini (izbor predsjednika, zamjenika i zapisničara vijeća)
Prezentiranje okvirnog plana rada za školsku 2018//2019. šk. godinu i dogovor oko termina održavanja Vijeća u ovoj školskoj godini
Animiranje učenika škole kroz rad predstavnika Vijeća učenika o održavanju čistoće školskih prostorija i dvorišta škole
Podsjećanje učenika na pravila ponašanja u školi, kućni red i pravila dežure
Tekuća pitanja
OKTOBAR

Obilježavanje 2.10. Međunarodnog dana nenasilja kroz izradu plakata za panoe u školi, čiji je cilj razvijanje svijesti o štetnosti nasilnog ponašanja učenika
Obilježavanje 05.10. Međunarodnog dana učitelja kroz čitanje prigodnog teksta u odjeljenskim zajednicama
Pokretanje akcija i aktivnosti čiji su inicijatori Vijeće učenika, a koje imaju humanitarni karakter
Angažman Vijeća učenika za uključivanje učenika u vannastavne aktivnosti – Učešće u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole
Tekuća pitanja
NOVEMBAR

Obilježavanje 20.11. Međunarodnog dana prava djeteta kroz izradu plakata i panoa sa porukama prevencije nasilja nad djecom
Praćenje realizacije aktivnosti Vijeća učenika
Korupcija
Tekuća pitanja
DECEMBAR

Obilježavanje 3.12. međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i 10.12. Dana ljudskih prava
Aktivnosti Vijeća učenika vezane za animiranje učenika naše škole za što bolji uspjeh u učenju i vladanju na kraju I polugodišta
Poticanje na veći angažman čitanja za vrijeme zimskog raspusta
Tekuća pitanja
JANUAR

FEBRUAR

Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju I polugodišta i mjere za prevazilaženje eventualnih problema
Obilježavanje 21.02. Međunarodnog dana maternjeg jezika – kroz rada Vijeća ili na časovima odjeljenskih zajednica, poticanje značaja čitanja
Aktivnost „Pomozimo drugu/drugarici“-vršnjačko učenje
Tekuća pitanja
MART

Pokretanje akcije uređenja školskog dvorišta povodom nastupajućeg proljeća
Obilježavanje 7.4. Međunarodnog dana zdravlja: priprema panoa
Dogovor o obilježavanju Dana Roma
Tekuća pitanja
APRIL

Obilježavanje 8.4. Svjetskog dana Roma
Obilježavanje 22.04. Dana planete Zemlje kroz izradu plakata i uređenje školskih panoa i dvorišta
Aktuelnosti
MAJ

Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju u proteklom periodu i poticanje na poboljšanje uspjeha na kraju školske godine
Izvještaj o realizaciji aktivnosti „Pomozimo drugu/drugarici“
Tema: „Volontiranje“
Tekuća pitanja
JUNI

Analiza rada Vijeća učenika u školskoj 2018/2019. godini i planiranje aktivnosti za narednu školsku godinu
Tekuća pitanja

PEDAGOG

SAMRA GUHDIJA