Zakonski propisi

PROPISI MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KS-NAJNOVIJI

PROPISI VLEDE KANTONA SARAJEVO

PROPISI MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KS

PROPISI-SSOOiO FBIH KO-KS

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju
Pravila JU OŠ “Osman Nakaš”
Pedagoški standardi i opći normativi za osnovnu školu
Pravilnik o praćenju i vrednovanju učenika
Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja, 2018.
Pravilnik o kućnom redu s etičkim kodeksom JU OŠ “Osman Nakaš”
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, 2017.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, 2019.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, 2020.
Pravilnik o ishrani učenika
Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju
Krizni plan pripravnosti JU OŠ “Osman Nakaš”

Revidirani Krizni plan pripravnosti JU OŠ “Osman Nakaš”

Pravilnik o vođnju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

Poslovnik o radu stručnih organa škole

Program rada škole_Razvojni plan-Edin Đedović

Revidirani Krizni plan pripravnosti škole, septembar 2021

Metodološko uputsvo za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARS CoV2

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Poslovnik o radu Školskog odbora, februar 2022

Etički kodeks za ekskurziju, 2022

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, 2022

Pravilnik o radu JU OŠ “Osman Nakaš”, juli 2022

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022. godinu

Izmjene i dopune Pravilnika o radu, oktobar 2022

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provođenja odgojno obrazovne podrške i stručnog tretmana

Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije

Odluka o usvajanju Izvještaja direktora za realizaciju nastave-GPRŠe

Metodolgija Izvještaja sa I polugodišta 22-23

14 Sjednica Školskog odbora

Plan integriteta JU OŠ “Osman Nakaš”

Pravilnik o sukobu interesa

Pravilnik o javnoj nabavci roba, usluga i radova

15 Sjednica školskog odbora-poziv

Odluka o izboru najboljeg ponuđača

Plan javnih nabavki JU OŠ “Osman Nakaš” 2023.

Poziv na 18 sjednicu Školskog odbora 2023

Poziv na 19 sjednicu Školskog odbora 2023

Pravilnik o video nadzoru

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji MAJ 2023

SMJERNICE POSTUPANJA U IZNENADNIM KRIZNIM SITUACIJAMA

Interni akt o zaštiti na radu JUOŠ “Osman Nakaš”

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki, decembar 2023

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU, MART 2024

Pedagoški standardi i opći normativi za osnovnu školu, mart 2024