Vijeće roditelja

PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

ŠKOLSKA 2020/2021. GODINA

Vijeće roditelja će obavljati zadatke prema Poslovniku o radu Vijeća roditelja.

Upoznavanje Vijeće roditelja sa pravilima škole, Pravilnikom o odgojno-disciplinskim mjerama, pravilnikom o ocjenjivanju.

Vijeće roditelja će biti upoznato sa svim projektima koji se realiziraju u školi.

Vijeće roditelja će se baviti sljedećim pitanjima
– Prezentiranje stavova roditelja

– Bezbijednost učenika

– Inicijative Vijeća roditelja i aktivnosti u realizaciji dogovorenih koraka

– Promovisanje interesa škole i u okviru svojih mogućnosti učestvovati u poboljšavanju uslova rada škole

– Analiza uspjeha u učenju i vladanju

– Saradnja Vijeća roditelja sa institucijama

– Aktivno učestvovati i pomagati u rješavanju eventualnih problema u realizaciji Nastavnog plana i programa, discipline i ostalih aktuelnih zadataka u skladu sa Zakonom

– Animirati i ostale roditelje putem roditeljskih sastanaka za pomoć školi u skladu sa njihovim mogućnostima

Sastanci se planiraju prema dogovoru i potrebi.