BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA NOVI GRAD

JU OŠ „OSMAN NAKAŠ“ SARAJEVO

 

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), odredbi  Pravilnika o radu JU OŠ „Osman Nakaš“ Sarajevo, člana 4., 5. i 6. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22 i 22/22), Odluke Školskog odbora JU OŠ “Osman Nakaš“ broj: 01-1-4/23 od 06.01.2023. godine, Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj:11-11-30-15467-7/22 od 08.12.2022. godine za pozicije u  JU OŠ „Osman Nakaš“ Sarajevo, raspisuje se:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

JU OŠ „ Osman Nakaš“ Sarajevo

Gradačačka 39, 71000 Sarajevo

www.osonakas.edu.ba

 

NAZIV RADNIH MJESTA I NAZNAKA O TRAJANJU RADNOG ODNOSA

 

 1. Nastavnik u produženom boravku … 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od

okončanja konkursne procedure, a najranije od 30.01.2023. godine do 23.06.2023. godine,

 1. Nastavnik u produženom boravku … 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od

okončanja konkursne procedure, a najranije od 30.01.2023. godine do 23.06.2023. godine i

 1. Nastavnik u produženom boravku … 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od

okončanja konkursne procedure, a najranije od 30.01.2023. godine do 23.06.2023. godine,

 

OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI IZ PRAVILNIKA KOJIM SE REGULIŠE UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I SISTEMATIZACIJARADNIH MJESTA

OPIS POSLOVA

Opis poslova za radna mjesta radnika navedenih u ovom javnom konkursu pod rednim brojem 1., 2. i 3. utvrđen je Pedagoškim standardima i općim normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/18, 9/22 i 20/22) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU OŠ „Osman Nakaš“ Sarajevo i to:

 

 • organiziranje dnevnih obrazovnih zadataka u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama učenika;
 • pružanje stručne pomoći u učenju i savjetovanje učenika;
 • organiziranje slobodnih aktivnosti učenika koji podrazumijeva vođenje slobodnih aktivnosti, upućivanje učenika na aktivnosti, kao i organizaciju rekreativnih i izvan učioničnih aktivnosti, te učešće u kulturnoj djelatnosti škole i zajednice;
 • briga za pravilnu prehranu učenika;
 • redovna saradnja sa roditeljima i izvještavanje o radu učenika;
 • briga za uređenje i funkcioniranje radnog prostora, te izrada potrebnog didaktičkog i ostalog materijala;
 • planiranje i programiranje rada produženog boravka (uspostavljenje evidencije, dnevna evidencija, evidencija saradnje sa roditeljima);
 • vođenje evidencije o polaznicima produženog boravka (uspostavljanje evidencije, dnevna evidencija, evidencija saradnje sa roditeljima, evidencija o uplatama roditelja);
 • organizacija roditeljskih sastanaka;
 • saradnja s učiteljima u redovnoj nastavi (praćenje programa rada učitelja u redovnom odjeljenju sa posebnim osvrtom na ciljeve i zadatke, uspostavljanje kontrole nad dnevnim obrazovnim zadaćama i obrazovnim potrebama pojedinog učenika;
 • saradnja sa stručnim saradnicima;
 • stručno usavršavanje učitelja;
 • izvještavanje, statističko praćenje rezultata i evaluacija rezultata rada na polugodištu i na kraju školske godine;

 

POTREBNI USLOVI REGULISANI SISTEMATIZACIJOM RADNIH MJESTA

Profil i nivo stručne spreme za radna mjesta navedena u ovom javnom konkursu pod rednim brojem 1., 2. i 3. utvrđen je Pedagoškim standardima i općim normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/18, 9/22 i 20/22), Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU OŠ „Osman Nakaš“ Sarajevo i odgovara sljedećim profilima predviđenim za:

– nastavnik razredne nastave;

– pedagog;

– socijalni pedagog;

– pedagog-psiholog.

U skladu sa članom 121. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) u školi radni odnos mogu zasnovati i lica koja su završila prvi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa do kraja 2020/2021. školske godine. Ova lica su obavezna završiti II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa u roku od četiri godine od stupanja na snagu ovog Zakona. U školi radni odnos mogu zasnovati i lica koja su stekla VI stepen stručne spreme, po predbolonjskom sistemu studiranja. Ova lica su obavezna doškolovati se u roku od tri godine od dana donošenja programa doškolovavanja.

DODATNO BODOVANJE PO OSNOVU DOPUNSKIH PRAVA BORACA-BRANITELJA BiH I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija u skladu sa  Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/22 i 22/22), (u daljem tekstu: Pravilnik), na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (borci-branitelji Bosne i Hercegovine i članovi njihovih porodica) dodaju se bodovi kako je to propisano Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20 i 27/21). Dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj  primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20 i 28/21).

Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:

a) da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo i

b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ili su zaposleni na određeno vrijeme ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju.

 

MJESTO OBAVLJANJE RADA

Mjesto obavljanja rada radnik za radna mjesta navedena u ovom konkursu je na adresi JU OŠ „Osman Nakaš“ Sarajevo, Gradačačka 39, 71000 Sarajevo.

 

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme radnika za radna mjesta navedena u ovom javnom konkursu pod rednim brojem 1., 2. i 3. je: puno radno vrijeme od 40 sati sedmično, odnosno 8 sati dnevno u smjenama po rasporedu rada produženog boravka.

OSNOVNA PLAĆA

Osnovna plaća radnika za radna mjesta navedena u ovom javnom konkursu pod rednim brojem 1., 2. i 3. iznosi za: VŠS-1201,20 KM, VŠS mentor – 1237,50 KM, VŠS – savjetnik – 1270,50 KM, VŠS – viši savjetnik – 1343,10 KM, VSS -VII, I i II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS) – 1306,80 KM, VSS -VII, I i II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS) – mentor 1343,10 KM, VSS – VII, I i II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS) –  savjetnik 1379,40 KM, VSS -VII, I i II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS) – viši savjetnik 1448,70 KM.

Tačan iznos osnovne plaće  se utvrđuje na osnovu propisanog stepena stručne spreme i stečenog zvanja radnika.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 20.01.2023. godine.

 

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova za javni konkurs se podnosi Konkursnoj komisiji preporučeno poštom ili lično na protokol škole. Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu:

JU OŠ „Osman Nakaš“ Sarajevo, Gradačačka 39  71000 Sarajevo – sa naznakom – „Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti ime i prezime kandidata, adresu i poziciju za koju je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“.

Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

KONTAKT TELEFON: 033 715-660

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Za zasnivanje radnog odnosa, pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine  FBiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 30/18, 9/22 i 20/22) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ „Osman Nakaš“ Sarajevo.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

a) svojeručno potpisana pisana prijava kandidata na konkurs s kratkom biografijom, tačno

navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs, tačnom naznakom na

koju poziciju se konkuriše i kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail

adresa),

b) diploma/uvjerenje/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi,

c) izvod iz matične knjige rođenih,

d) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci),

e) svojeručno potpisana saglasnost o dostavljanju preliminarnih odluka prema kojoj se

kandidatu, preliminarne odluke iz člana 19. Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na

adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs (Obrazac Saglasnosti je sastavni

dio Pravilnika i u prilogu je ovog Javnog konkursa),

f) druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom

konkursuu.

 

DODATNA DOKUMENTACIJA

a) uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,

b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na poslovima nastavnika u

produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole i poslovima asistenta u

ustanovi,

c) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u

ustanovi

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

e) uvjerenje/potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje koju/e

izdaje Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),

f) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o

ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika

i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i

domovima učenika, odnosno propisom koji se primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine,

kojim je stečeno zvanje na osnovu istih kriterija i u istoj proceduri kao u navedenom

pravilniku,

g) diploma/uvjerenje o stečenom akademskom zvanju,

h) potvrda o posebnom priznanju UNSA,

i) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

1) uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;

2) rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog,

umrlog i nestalog branioca i  uvjerenje o učešću u oružanim snagama za

šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog

vojnog invalida,

3) dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom,

4) rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja,

5) uvjerenje o učešću u oružanim snagama,

6) uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida,

7) rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o

učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze  prema mjestu

prebivališta (ne starije od šest mjeseci);

j) uvjerenje/potvrda o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja

24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

 

Primjena bodovanja po osnovu kriterija iz člana 9. Pravilnika (radni staž/radno iskustvo) vrši se na osnovu:

a) uvjerenja o radnom stažu sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje pri čemu kandidat ima obavezu da priloži uvjerenje sa šifrom zanimanja za kriterije iz stava (1) i (5) ovog člana sa izuzetkom bodovanja radnog staža stečenog na poslovima nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole i poslovima asistenta u ustanovi, koje se vrši na osnovu potvrde/uvjerenja poslodavca kod kojeg je kandidat radio.

b) potvrde/uvjerenja poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi za kriterije iz stava (2) i (6) ovog člana.

 

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22 i 22/22).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen  po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne Odluke o izboru radnika.

Kandidati iz člana 19. stav (1) tačka a) Pravilnika će elektronskom poštom na adresu navedenu u prijavi na javni konkurs biti obavješteni o mjestu i vremenu obavljanja razgovora sa direktorom.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 19. Pravilnika, odnosno iz člana 20. stav (6) Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom. Sistematski ljekarski pregled koji se organizuje u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo je ekvivalent uvjerenju nadležne zdravstvene ustanove iz člana 22. stav (1) Pravilnika.

Obavještenje o raspisanom javnom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama „Oslobođenje“, dana 10.01.2023. godine, a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU OŠ „Osman Nakaš“ (www.osonakas.edu.ba) i istovremeno putem službenog e-mejla škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj javni konkurs i ostaje objavljen na  internet stranicama u čitavom periodu roka prijave (www.mo.ks.gov.ba i www.szks.ba).

Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave  obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnom listu „Oslobođenje“ i krajnji rok za prijavu na ovaj javni konkurs je 20.01.2023.  godine.

 

Napomena:

Obrazac Saglasnosti o dostavljanju preliminarnih odluka iz člana 16. stav (1) tačka e), Pravilnika i tačke e) Obavezne dokumentacije u ovom javnom konkursu nalazi se u prilogu ovog javnog konkursa.

 

PRILOG

 

 

Saglasnost za dostavljanje preliminarnh odluka

 

Na osnovu člana 19. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: _____), saglasan/na sam da mi se preliminarne odluke dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju sam naveo/la u prijavi na javni konkurs.

 

 

U ___________, dana __ __ ___ godine

 

                                                                                                                                                                                                           Kandidat/kandidatkinja

 

__________________

 

By Edin