TEKST JAVNOG KONKURSA

 


PRILOG

 

 

Saglasnost za dostavljanje preliminarnh odluka

 

Na osnovu člana 19. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: _____), saglasan/na sam da mi se preliminarne odluke dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju sam naveo/la u prijavi na javni konkurs.

 

 

U ___________, dana __ __ ___ godine

 

Kandidat/kandidatkinja

 

__________________


 

By Edin