Budžetom Općine Novi Grad Sarajevo za 2022. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 15.000 KM za projekte prevencije maloljetničkog prijestupništva na području općine Novi Grad Sarajevo.

Dio finansijskih sredstava u iznosu od 7.000 KM realizovat će se putem sporazuma sa sedam osnovnih škola sa područja novogradske općine, a preostali iznos od 8.000 KM u saradnji sa nevladinim organizacijama putem javnog poziva.

Ovim povodom u prostorijama Općine Novi Grad Sarajevo, jučer su predstavnici Službe za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo i Savjeta sigurnosti Općine Novi Grad Sarajevo održali sastanak sa predstavnicima osnovnih škola “Osman Nakaš“, “Džemaludin Čaušević“, “Mehmedalija Mak Dizdar“, “Aleksa Šantić“, “Ćamil Sijarić“, “Avdo Smailović“ i “Sokolje“, na kojem je dogovoreno da škole sačine projekte čije aktivnosti će biti bazirane na kreativnim radionicama za djecu u cilju kvalitetnog popunjavanja i provođenja slobodnog vremena (likovne, dramske, literarne, muzičke, ritmičke, izrada ukrasnih predmeta i sl.).

Projekti će se realizirati i kroz edukativne radionice za djecu s ciljem osnaživanja i prevencije rizičnih oblika devijantnih ponašanja kod djece, a navedene aktivnosti će se provoditi u više sesija, koje će se implementirati do kraja školske 2021/2022. godine. Za realizaciju projekta potrebno je djeci obezbjediti i materijalno – tehničke uslove.

Rok za dostavu projekta je 31.03.2022.godine, nakon čega će se pristupiti protpisivanju sporazuma o realizaciji projekata između Općine Novi Grad Sarajevo i osnovnih škola.

 

 IZVOR: PRESS OPĆINE

 

 

By Edin